@lauraknipsael

ALGEMENE VOORWAARDEN LAURA KNIPSAEL PHOTOGRAPHY

Artikel 1 Definities

1. Laura Knipsael Photography, gevestigd te Roermond, KvK-nummer 66425298, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe wijzigingen een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn
is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen, reis-en parkeerkosten en licentiekosten,

worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in
de standaard stijl van fotograaf, zullen apart worden gefactureerd.

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. Indien zij dit
doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 3. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Fotograaf voert opdracht naar haar beste technische en creatieve inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

2. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.

3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
5. Opdrachtgever is gehouden tijdig aanwezig
te zijn voor een overeengekomen shoot. Indien opdrachtgever te laat komt, komt deze tijd te vervallen. 6. Fotograaf is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. In andere gevallen heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

2. Fotograaf is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot
14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden buiten deze wettelijke bedenktijd dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot: Bij annulering tussen 1 kalenderweek en 48 uur voor de geplande shoot wordt 25% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 24 uur of het
verstek laten gaan wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Indien er overige kosten zijn gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever deze kosten tevens te vergoeden bij annulering.

Artikel 8 Social media abonnement

1. Een abonnement wordt voor een vooraf overeen- gekomen periode afgenomen.
2. Zodra het abonnement is afgesloten wordt een eerste factuur voor de eerste shoot verzonden. Na beta- ling van de eerste factuur worden voor zover mogelijk de data overeengekomen. Vanaf het moment dat fotograaf de data heeft gereserveerd is het niet meer mogelijk het abonnement kosteloos te ontbinden, tenzij anders over- eengekomen.

3. Opdrachtgever wordt gedurende de looptijd
van het abonnement maandelijks gefactureerd, waarbij een volgende factuur altijd voldaan moet zijn voor een volgende shoot.
4. Indien opdrachtgever nalaat de factuur tijdig te betalen heeft opdrachtgever het recht de gereserveerde datum voor de betreffende maand te laten vervallen. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval bestaan.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale instanties en overheidsmaatregelen.

3. Indien zich een situatie als in het in dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Fotograaf is bij verplaatsing buiten een jaar na de oorspronkelijke datum gerechtigd haar nieuwe tarieven door te berekenen. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen. Wanneer de shoot wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum buiten een jaar na de oorspronkelijke datum, wordt dit beschouwd als annulering. Opdrachtgever kan indien gewenst een nieuwe overeenkomst met fotograaf aangaan voor een nieuwe datum tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade
die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.
4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. Een shoot kan bij slechte weersverwachtingen worden verzet.
7. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. 10. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
11. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag dat door fotograaf in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
12. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 11 Auteursrecht, licentie en publicatie

1. De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden.
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8. Met het aangaan van de overeenkomst
geeft opdrachtgever fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar
zijn op het materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Fotograaf behoudt zich het recht voor om een deel van de shoot te annuleren in geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 13 Levering

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s
zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen
in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen
van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via een online gallery of Wetransfer.
4. Fotograaf levert geen niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

0

NL
Home
Services
Portfolio
Shop
About
formfolds.fotostudio
Contact